top of page
Espais d'intercanvi

IMPLICACIÓ DELS INFANTS A LA VIDA URBANA

 

La vida urbana és tan canviant com ho és la societat i, en conseqüència, les ciutats es governen de manera constant i cal prendre decisions contínuament.

En aquesta presa de decisions, en aquest govern de les ciutats, identifiquem tres agents que intervenen: l'administració, els tècnics i els ciutadans, entre els quals hi trobem el col·lectiu dels infants. 

Creiem que és bàsic assolir una comunicació fluïda entre totes les parts, i que és possible generar i mantenir aquesta dinàmica a través d'estructures estables de participació dels tres agents, que permetin recollir les demandes i les propostes particulars de cada un. En aquest sentit, valorem la participació, no com a fi en si mateix, sinó com a mitjà per a prendre decisions col·lectives.

La dinàmica convencional de govern de les ciutats sovint ha asssignat al ciutadà el paper de receptor dels canvis, sense convidar-lo a prendre part de les decisions. Si això ha passat al terreny dels adults, encara ha resultat més difícil que s'escolti la veu dels nens i nenes i es valori la seva opinió

Per tot això, des d'Urbanins ens interessa escoltar els infants i motivar-los a prendre partit de la vida urbana, i ho fem a través del disseny de processos participatius fets a la seva mida, i a la de les decisions que la ciutat es plantegi abordar.

 

 

ESTRUCTURA ESTABLE DE PARTICIPACIÓ GLOBAL A LA CIUTAT: "CONSELL D'INFANTS"

 

Els Consells d'Infants territorials són l'estructura estable de participació que estableixen els ens locals per tal que tots els nens i nenes d'una determinada franja d'edat, escolaritzats al municipi, tinguin veu dins el consistori.

 

Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

Article 27. Consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents.

1. Les administracions locals han de crear consells de participació territorial per tal de donar als infants i als adolescents l'oportunitat d'afavorir la convivència i la integració cultural en l'àmbit veïnal i local.

 

Des d'Ubanins dissenyem el procés de constitució de Consells d'Infants per municipis que encara no disposin d'aquest mecanisme, juntament amb l'administració local, i en fem la dinamització i seguiment aportant el nostre punt de vista d'urbanistes. 

 

En municipis que ja tenen en funcionament el propi Consell d'Infants, i que vulguin enriquir-lo amb un assessorament tècnic en termes de ciutat, Urbanins aportem aquest valor afegit.

Al principi del curs escolar és important que els nens i nenes que inicien la participació al Consell d'Infants entenguin com funciona la ciutat, com es governa, i la importància de la seva implicació en aquest procés; en aquesta línia, Urbanins fem un taller d'introducció del Consell d'Infants a les classes que s'hi sumen.

D'altra banda, la nostra intervenció també pot ser més puntual, si el Consell d'Infants treballa temes relacionats amb l'arquitectura o l'urbanisme de la ciutat, en els quals puguem aportar els nostres coneixements tècnics per donar solidesa a les seves propostes.

 

 

PROCESSOS PARTICIPATIUS ESTRATÈGICS

 

En determinades situacions cal dissenyar l'eina de participació més adequada que permeti implantar determinades estratègies de dinamització de processos urbans, amb la implicació del col·lectiu de nens i nenes, com a centre de l'activitat.

Entenem per processos urbans, tant actuacions a nivell físic centrades en un àmbit concret, com intervencions que tinguin com a objectiu impulsar valors, relacions o la comunicació entre les persones.

 

 

 

 

 

bottom of page