top of page
Camí Escolar +

CONFORMACIÓ D'ESPAIS DES DE LA PERSPECTIVA INFANTIL

 

Com a arquitectes-urbanistes, des d'Urbanins afrontem projectes de transformació urbana amb especial sensibilitat pel punt de vista dels nens i nenes, posant les seves necessitats i desitjos al centre de les actuacions.

Les ciutats contenen el conjunt d'espais físics on es desenvolupa la vida dels seus habitants; són epais dinàmics, en constant evolució i adaptació a nous requeriments. En cada un d'aquests canvis, es fa imprescindible conèixer de primera mà l'opinió dels que en seran usuaris, cal la seva participació.

En aquests processos de transformació, no podem oblidar que els infants són un col·lectiu més de la ciutat; a banda, cal tenir en compte que moltes de les dinàmiques de la resta de ciutadans s'organitzen entorn seu

 

 

ACTUACIONS D'ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT: CAMÍ ESCOLAR +

 

Els espais públics d'estada, de relació, de joc, de circulació, etc -parcs, places i carrers- són utilitzats per tots els habitants de la ciutat, i els nens i nenes no en són una excepció. Per transformar-los caldrà fer especial atenció als seus requeriments, i la resposta serà beneficiosa per tots.

Aquest és un tema que, sobretot, s'ha tractat centrant l'atenció als carrers a l'entorn de l'escola: el Camí escolar. Tradicionalment, és un projecte educatiu, transversal, participatiu i de transformació de l’espai públic que té per objecte promoure que els nens i nenes vagin a l’escola en modes sostenibles i saludables de mobilitat de manera autònoma i segura.

 

El CAMÍ ESCOLAR+, que nosaltres plantegem, aborda el projecte d’una forma holística apostant per una participació activa, especialment els infants, des de la fase de diagnosi, amb intervencions on es prioritzen els canvis funcionals sobre els morfològics i on les accions pedagògiques i educatives tenen un paper preeminent.

Els objectius centrals de la nostra proposta són:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideem un projecte a mida que s’ajusti a les necessitats i requeriments de cada municipi, donant suport tècnic ja sigui en part o en tot el procés d’implementació del projecte, i establint un procediment de transferència del coneixement que garanteixi la continuïtat i l’èxit de les actuacions.

Els àmbits d'actuació i les estratègies per desenvolupar l'estudi i les accions que proposem són:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS A ALTRES ESPAIS DE LA CIUTAT

 

La ciutat inclou molts espais especialment freqüentats pels nens i nenes, més enllà de les places, parcs i carrers. També cal dissenyar amb especial atenció a les necessitats dels més petits, per exemple: espais interiors de les escoles i els propis patis, locals d'esplai, ludoteques, etc.

La metodologia i estratègia amb la qual abordem aquests espais manté la filosofia del Camí Escolar+, adaptant els objectius i àmbits d'actuació en base a les necessitats específiques del cas.

 

bottom of page